You must have Javascript enabled in order to use this site


Haber
13 Şubat 2018

1. DANIŞMA KURULU

img

Sayın Meslektaşımız;

 

Yönetim kurulumuz, çalışmalarına, açık, katılımcı ve birlikte üretme çabalarıyla devam etmek dileğindedir. Yapılacak tüm etkinliklerin üyelerimizin mesleki problemleri esas alınarak planlanması düşünülmektedir ve meslektaşlarımız arasındaki dayanışma kültürünün geliştirilmesinin, sorunların çözümünde de etkin rolü olduğuna inanmaktadır.

 

Mesleğimize, örgütümüze ve kentimize  sahip çıkma kararlılığı ile; aynı kentte birlikte yaşama ve var olmak adına, meslektaşlarımızın problemlerini ve kenti mimarlık mesleğimizin gücü ile  sorgulayıp çözüm üzerine  öneri modellerin geliştirileceği 13.02.2018 tarihindeki çalışma programının oluşturulması gündemli danışma kurulu toplantısına tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

 

13.02.2018 tarihinde gerçekleşecek olan danışma kuruluna ilişkin tartışma metni olarak önerdiğimiz taslak çalışma programı yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

 

 

MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ

 1. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

EK: XV. Döneme ait Çalışma Programı Taslağı.

 

 

 

 

 

 

 1. Dönem Çalışma Programı Taslağı

 

Değerli Meslektaşımız, Şubemizin XV. Dönemine ait taslak çalışma programı aşağıda bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmaktadır.  Yönetim kurulumuz, açık, katılımcı, üye birikimine dayalı olarak  çalışmalarına devam etmektedir.  Tüm meslektaşlarımızın bir araya gelebildiği, yeni fikirlerin, seslerin yer aldığı, mesleki sorunların konuşulduğu,  önerilerin geliştirilebildiği, birlikte üretebileceğimiz bir ortamın oluşturulması ortak hedefimizdir. Bireysel olarak yaşadığımız sorunların çözümüne ulaşmada birinci adımın bu hedef olduğunu düşünüyoruz.

 

Yaşadığımız temel sorunlar değerlendirildiğinde, mimarlık mesleğinin kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi, mesleğimize ve meslektaşımıza değer kazandırılması ve haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi konusundaki çalışmaların geliştirilerek devam etmesi gerektiğine inanmaktayız. 

 

Meslektaşlar arasındaki iletişim ağlarının, bilgi ve deneyim transferi ile sağlanabileceğini, bu yolla kuşaklar arası diyaloğun kuvvetlendirilebileceği kanaatindeyiz. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz mesleki, sosyal ve kültürel etkinliklerin bu kapsamda devamlılığını sağlamak için çaba harcanacaktır.

Mesleğimize, örgütümüze ve kentimize sahip çıkma kararlılığı ile; aynı kentte birlikte yaşama ve var olmak adına, meslektaşlarımızın problemlerini ve kenti mimarlık mesleğimizin gücü ile  sorgulayıp çözüm üzerine  öneri modellerin geliştirileceği  bir danışma kurulu diliyoruz.

 

Bu kapsamda hep birlikte bir çalışma programı yapılması ve birlikte hareket edilmesi temel çalışma yöntemimizdir. Yönetim kurulumuzca danışma kurulunda çalışma programına ilişkin tartışma metni olarak önerdiğimiz taslak başlıkları şu şekilde sıralayabiliyoruz.

 

Mesleki çalışmalar kapsamında, Mesleki Denetim uygulamaları, Telif hakları ve mesleki etik konularının çalışmalar içinde etkin yer alması planlanacaktır. Bu konularda şubemiz kendi yetkileri çerçevesinde önlemler almaya gayret ederken, bir yandan genel merkez düzeyinde de çalışmalar sürdürmeyi hedef alacaktır. Haksız rekabetin başlıca nedenleri arasında sayılabilecek bu konular hakkında tartışma platformlarının oluşturulması, çıkacak sonuçlara bağlı olarak raporlar üretilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hedeflenecektir.

 

Ayrıca üyelere dönük olarak; Serbest,  ücretli veya Kamuda çalışan üye Sorunları da dönemimizin üzerinde duracağı konular arasında yer alacaktır. Konu ile mesleki konularda olduğu gibi çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Üyelerimizin mesleki uygulamalarına dönük olarak; şantiye şefliği yapan, yapı denetim firmalarında çalışan üyelerimizin de hatalarını engellemek ve sorunlarını azaltmak üzere ilgili mevzuatlar üzerinden bilgilendirme çalışmaları hedeflenmektedir.

 

Mimarlık algısını geliştirmek, mimarlık mesleğinin tanınırlığının artırılması amacıyla kent ve mesleğimize ait özel günlerde diğer kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi hedef alınacaktır. Kente dair projeler üretmenin yanı sıra, sergi, panel, söyleşi gibi etkinliklerin bu amaca dönük olarak planlanmasına gayret edilecektir.

 

Kent projeleri de dönem içinde üzerinde durulması gereken konuların başında gelmektedir. Kente dair gelişmelerin izlenmesi, proje ve somut öneriler geliştirilmesi üzerinde durularak çalışma gruplarının oluşturulması sağlanacaktır.

 

Son dönemlerde hızla gerilemekte olan şube gelirlerimiz konusunda üyelerimizin aidat ödemelerindeki hassasiyetlerine güveniyoruz. Ancak, Kalkınma Ajansı gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait destek programlardan yaralanmak üzere de çalışmalar sürdürülecektir.

 1. ŞUBE YAYINLARI;

Güney Mimarlık Şube dergisinin aynı periyotlarla yayınına devam etmesi planlanmaktadır. Bir yerel dergi olarak Güney Mimarlık; üye birikimlerini esas alan, yereli takip eden, yereli duyurmaya çalışan bir politika izlemesi ve oluşturulacak bir yayın komisyonu vasıtasıyla yayın hayatına devam etmesi temenni edilmektedir.

Ayrıca, yapılan etkinliklerin, çalışmaların ve üretilen rapor vs dokümanların arşivlenmesi ve yayın haline dönüştürülmesi üzerinde durulacaktır.

 1. YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI;

İmar yönetmelikleri tek tip olarak yayınlanmış ve ilan edilmiş olsa da son dönemlerde yeniden farklı yorumların ortaya çıktığı bazı değişiklik önerilerinin tartışıldığı ve büyükşehir belediyelerine verilen yetki ile yerel yönetimlerin bu yönde hazırlıklar yaptığı izlenmektedir.

Bu nedenle yönetmeliklerin ve bu konudaki gelişmelerin izlenmesi, soru ve sorunlarına hızlı ve sıhhatli çözümler sunulabilmesi bakımından önemlidir.

 

 1. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI;
 2. dönemde ağırlıklı olarak parsel bazındaki kentsel dönüşüm ile ilgilenilmiş, kentsel dönüşümün daha sağlıklı yapılması için çeşitli etkinliklerin yanı sıra yayınlar da üretilmiştir.

Bu dönem konunun, kent ve kentsel dönüşüm alanları üzerinde incelenmesi hedef alınmaktadır. Çalışmaların, oluşturulacak bir komisyon ile derinleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 1. MİMARİ ENVANTER OLUŞTURULMA ÇALIŞMALARI;

Kentimizde var olan kültürel mirasa ait envanter oluşturulması, yönetim kurulumuzun geçen dönemden eksik kaldığına inandığı bir çalışmadır. Önceki yıllarda hazırlanmış olan bu konudaki kitabın kapsamının genişletilerek geliştirilmesi hedef alınacaktır.

 

 1. ÜNİVERSİTELER VE MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜK ÇALIŞMALAR;

Şubemiz tarafından da desteklenen UMÖB (ulusal mimarlık Öğrencileri buluşması) başarılı sonuçlar elde ederek henüz tamamlanmıştır.

 

Mimarlık eğitimi veren kurumlarla Mimarlar Odası arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla yürütülen ilişkileri güçlendirmeye devam etmek, Mimarlık mesleğinde nitelik artırılmasına yönelik kazanımlar elde etmek ve geleceğe dönük çalışmaları biçimlendirmek amacı ile düzenlen etkinlikler çeşitlendirilerek sürdürülmelidir.

 

Bu kapsamda yaz okulları düzenlenmesi ve yaz okullarının, zorunlu stajlar için de geçerli olması konusunda bölümlerle ilişkiye geçilerek sürdürülmesi,  atölye çalışmalarına ağırlık verilmesi ve bu çalışmalarda kuşaklar arası iletişimin sağlanması,

 

 1. BİRİMLERLE İLİŞKİLER;

Periyodik olarak yapılan bölge toplantılarının sürdürülmesinin yanı sıra, bu toplantıların kent ve mesleki konularda düzenlenecek etkinliklerle de desteklenmesi hedef alınacaktır.

 

 1. TMMOB İKK İLE İLİŞKİLER

Kente dair panel veya sempozyumla ortak etkinlikler düzenlenmesi, kent ve  planlar üzerinde inceleme ve yönetmelikler konusunda etkin işbirliği oluşturulması için çalışmalar sürdürülecektir.

 

 1. SOSYAL ETKİLİKLER, GEZİLER;

Meslektaşlarımız arasındaki bağları güçlendirmek, dayanışmayı artırmak üzere üyelerimizin birbirleriyle vakit geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla sosyal aktiviteler çalışmalar içinde yer alacaktır.

 

Bu amaçla; gerek yemekli toplantılar, gerekse ulusal ve uluslararası gezi programları üyelerimize sunulacaktır.